0

Geen producten

Algemene voorwaarden Nibud Webwinkel

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Leest u de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1   Definities

1.1Het Nibud: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KVK 41151669, handelend onder de naam Nibud.

1.2 Website: de website van het Nibud, te raadplegen via www.nibud.nl, en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met het Nibud en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen het Nibud en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

1.6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 

Artikel 2    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van het Nibud zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor het Nibud slechts bindend indien en voor zover deze door het Nibud uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 3    Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van het Nibud afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het Nibud kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van het Nibud afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

Artikel 4   Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van het Nibud en het voldoen aan de daarbij door het Nibud gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het Nibud onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft het Nibud het recht om prijzen hierover aan te passen.

4.4 Het Nibud is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt het Nibud dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 5   Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan klant zich registreren via het registratieformulier op de Website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Het Nibud is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of het Nibud daarvan in kennis te stellen, zodat het Nibud gepaste maatregelen kan nemen. 

Artikel 6    Uitvoering overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door het Nibud is ontvangen, stuurt het Nibud de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2 Het Nibud is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

6.4 Indien het Nibud de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.5 Het Nibud raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. 

Artikel 7   Abonnementen

7.1 Voor Klanten in de uitoefening van een beroep of bedrijf bestaat de mogelijkheid software (rekenprogramma’s) en boeken in abonnementsvorm af te nemen. Dat wil zeggen dat Klant gedurende de duur van het abonnement updates ontvangt, die gelden voor de afgenomen producten. Het abonnement wordt aangegaan met een duur van minimaal 1 jaar, gerekend vanaf de dag dat Klant zich aanmeldt. Het abonnement wordt (stilzwijgend) automatisch elk jaar verlengd, telkens voor de periode van 1 jaar.

7.2 Voor het opzeggen van abonnementen hanteert het Nibud een opzegtermijn van 2 maanden voor de prolongatiedatum. De Klant dient schriftelijk op te zeggen, het document moet voorzien zijn van een handtekening. Na verwerking van de opzegging ontvangt Klant schriftelijk een bevestiging van de beëindiging van het abonnement. Bij opzeggen heeft Klant geen recht op restitutie van abonnementsgeld van het lopende abonnementsjaar.

7.3 Klant draagt er zorg voor dat het aantal opgegeven gebruikers (in het geval van software)niet overschreden wordt. Indien nodig wordt een aanvullende licentie aangevraagd. Het tarief hiervoor bedraagt de meerprijs van het betreffende programma, plus € 25,- administratiekosten.

7.4 Het Nibud stort gedurende het kalenderjaar geen geld terug indien het aantal gebruikers lager blijkt te zijn. In dat geval kunt u met ingang van het nieuwe kalenderjaar een aangepaste overeenkomst vragen. 

Artikel 8   Herroepingsrecht

8.1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met het Nibud binnen veertien werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

8.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

8.3 Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan het Nibud te retourneren, dan wel binnen deze termijn het Nibud op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Nibud Retour
Antwoordnummer 4208
3500 VD Utrecht

8.4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na  ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Klant

8.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten:

  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

8.6 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. 

Artikel 9   Betaling

9.1 Klant dient betalingen aan het Nibud volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Het Nibud is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door het Nibud tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking gesteld.

9.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na de tweede aanmaning door het Nibud en het Nibud zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is Klant de incassokosten verschuldigd. Tevens is Klant een rente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Deze rente wordt berekend vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden.

9.3 Indien Klant met enige betaling in gebreke is, is het Nibud gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden. 

Artikel 10    Garantie en conformiteit

10.1 Het Nibud staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat het Nibud er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Een door het Nibud, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen van de Klant op grond van de Overeenkomst.

10.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt het Nibud daarvan in kennis te stellen.

10.4 Indien het Nibud de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 

Artikel 11   Trainingsvoorwaarden

11.1 Het Nibud biedt Klanten in de uitoefening van een beroep of bedrijf via de website trainingen aan. De inschrijving voor trainingen komt tot stand na het bevestigen van de inschrijving in de Nibud webwinkel. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, gaan automatisch ook alle aangemelde deelnemers akkoord met deze voorwaarden. Drie weken voor aanvang van de opleiding is de aanmelding van Klant definitief. Vanaf die datum brengt het Nibud kosten in rekening indien Klant annuleert, ongeacht reden (ook bij ziekte of overmacht), of indien Klant deelname verplaatst naar een andere cursusdatum. Deze kosten komen bovenop het cursusgeld van de eventuele nieuwe cursusdatum. Klant kan zich echter te allen tijde laten vervangen door bijvoorbeeld een collega. Dit geldt niet als annulering.

11.2 Het Nibud behoudt zich het recht voor om een cursus uiterlijk twee weken voor aanvang te annuleren. Het betaalde cursusgeld kan in dat geval worden gerestitueerd of gereserveerd worden voor een volgende cursus. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Klant Artikel. 

11.3 Herroepingsrecht. Wilt u de overeenkomst opzeggen of annuleren binnen de wettelijke bedenktijd? Bij annulering binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen worden geen kosten in rekening gebracht. De bedenktijd geldt vanaf het moment van aanmelding (bestelling) voor de cursus of opleiding. U kunt gedurende 14 dagen (2 weken) kosteloos afzeggen. De procedure daarvoor: per email (niet telefoon) wat vervolgens door het Nibud per email wordt bevestigd.

Artikel 12   Klachtenprocedure

12.1 Indien Klant een klacht heeft over een training als bedoeld in artikel 11.1, dan wordt een eventuele klacht behandeld volgens artikel 12.4 hierna. Voor overige klachten gelden artikelen 12.2 en 12.3 hierna.

12.2 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van het Nibud, kan hij bij het Nibud telefonisch, of schriftelijk een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

12.3 Het Nibud geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal het Nibud binnen vijf werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen hij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

12.4 indien Klant een klacht heeft over een training als bedoeld in artikel 11.1, dan geldt het volgende klachtenprocedure.Klant dient zijn klacht schriftelijk, per mail of telefonisch in met vermelding van de plaats en de datum waarop Klant de training heeft gevolgd, de naam van de docent, de reden van de klacht en een voorstel van Klant om tot een oplossing te komen. Binnen veertien dagen na binnenkomst van een klacht zal de directie van Nibud de klacht gegrond verklaren, als er op basis van het gestelde voldoende aanleiding voor is. Mocht de directie de klacht niet direct kunnen toewijzen, dan zal de directie contact opnemen met de indiener van de klacht om de klacht te bespreken. Eventueel kan ze om aanvullende informatie vragen en/of kan ze andere deelnemers aan de training raadplegen. Ook zal contact worden opgenomen met de trainer in het kader van hoor en wederhoor. Daarna wordt Klant een voorstel gedaan ter oplossing van diens klacht. Mochten directie en Klant het niet eens worden over een oplossing, dan kan de indiener van de klacht zich tot de daartoe bestemde onafhankelijke derde wenden voor een onafhankelijk bindend advies. De onafhankelijk derde geeft binnen vier weken na kennisname van het geschil een bindend oordeel aan Klant en het Nibud. Klachten worden geregistreerd bij Nibud en worden maximaal vijf jaar bewaard. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden. Contactgegevens van de onafhankelijke derde vind u op winkel.nibud.nl/professionals/onafhankelijkederde

Artikel 13   Intellectuele en industriële eigendomsrechten

13.1 Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door het Nibud geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13.2 Het Nibud garandeert niet dat de aan Klant geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 14   Persoonsgegevens

14.1 Het Nibud verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement. 

Artikel 15   Slotbepalingen

15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar het Nibud gevestigd is. 

15.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Postbus 19250
3501 DG Utrecht

info@nibud.nl

Kamer van Koophandel Utrecht 41151669

versie: Juli 2013

Meer inzicht in je geldzaken